ابراهیم نوروزی

ابراهیم نوروزی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | شیراز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد حسابداری
توضیحات