سجاد اقدسی

سجاد اقدسی

کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایوان غرب
کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
تحصیلات
دانشگاه تربیت مدرس
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد کشاورزی زراعت
توضیحات