صدیقه اکبری

صدیقه اکبری

کارشناسی مهندسی پزشکی بیوالکتریک

۰ارتباط ۰مهارت
آذربایجان شرقی | تبریز
کارشناسی دانشگاه کشاورزی خاتم
تحصیلات
دانشگاه کشاورزی خاتم
۱۳۸۹ اکنون
کارشناسی دامپروری کشاورزی
توضیحات