هادی اصغری شیخی

هادی اصغری شیخی

کارشناسی کشاورزی

۰ارتباط ۱مهارت
گلستان | گرگان
راننده
باغبانی
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز گرگان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی کشاورزی
تجارب کاری
۱۳۹۴ اکنون
راننده
باغبانی
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات
متخصص upvc و تصویر برداری حرفه ای