علی آب باریکی

علی آب باریکی

کارشناسی ارشد بهداشت محیط

۰ارتباط ۰مهارت
لرستان | بروجرد
کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی لرستان
تحصیلات
دانشگاه علوم پزشکی لرستان
۱۳۸۵ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد بهداشت محیط
توضیحات