فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

کارشناسی IT شبکه های کامپیوتری

۱ارتباط ۰مهارت
گلستان | گنبد کاووس
کارشناسی مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه
تحصیلات
مرکز جامع علمی کاربردی ارومیه
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
توضیحات