محمد صادق آبادی

محمد صادق آبادی

کارشناسی مدیریت بازرگانی

۲ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناس
توزیع نیروی برق خوزستان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز رامهرمز
۱۳۸۵ - ۱۳۹۱
کارشناسی مدیریت بازرگانی
تجارب کاری
۱۳۹۳ اکنون
کارشناس
توزیع نیروی برق خوزستان
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات