محمدعلی حدادی

محمدعلی حدادی

کارشناسی شیمی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
دستگاه مه ساز برای جلوگیری از سرقت بانک و ...
دانش بنیان صاهیراد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
دستگاه مه ساز برای جلوگیری از سرقت بانک و ...
دانش بنیان صاهیراد
۱۳۹۳ اکنون
کارمند اداری
علامه طباطبایی
۱۳۸۹ - ۱۳۹۱
مشاور طراحی و فتوشاپ
ایده پردازان
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات