فرزاد چگنی

فرزاد چگنی

کارشناسی ارشد حسابداری

۰ارتباط ۵مهارت
لرستان | بروجرد
کارمند حسابداری
زاگرس پوش
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی الیگودرز
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارمند حسابداری
زاگرس پوش
به علت ارسال دفترچه همکاری خود را قطع کردم
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات
دوره تکمیلی بسیج را در سال 96 گذرانده ام و تاریخ اعزام اینجانب ابتدای تیرماه سال 97 می باشد