لقمان سلیمی

لقمان سلیمی

کارشناسی حسابداری

۱ارتباط ۱مهارت
کردستان | سقز
حسابدار
موسسه حسابداری و حسابرسی ستایش تراز
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سقز
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سقز
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
موسسه حسابداری و حسابرسی ستایش تراز
تهران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات