امیر شهبازی

امیر شهبازی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | بهار
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۹ - ۱۳۹۲
توضیحات