حمید دادی

حمید دادی

کارشناسی صنایع غذایی شیمی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان جنوبی | بیرجند
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند
۱۳۷۸ - ۱۳۸۲
کارشناسی صنایع غذایی شیمی
توضیحات