حلیمه شمشیری

حلیمه شمشیری

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

۲۴ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دستیار مهندسی
شرکت اکسون سازان
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام رضا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک مقدماتی حسابداری
فنی وحرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۸ اکنون
دستیار مهندسی
شرکت اکسون سازان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
اداری
بیمارستان امام رضا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
بازرگانی-
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
واحد اداری
تامین اجتماعی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
واحد رایانه
شهرداری
مهارت ها
| ۲۱نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارامیر شجاعی مقدم
| ۲۱نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارپیمان عطائی
| ۲۰نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارپیمان عطائی
| ۱۹نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارپیمان عطائی
| ۱۹نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارپیمان عطائی
| ۱۹نفر
امیر شجاعی مقدمسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدار
| ۱۸نفر
سید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیsadaf rezaeiعلی نامدارپیمان عطائی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات