حلیمه شمشیری

حلیمه شمشیری

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی

۲۴ارتباط ۸مهارت
خراسان رضوی | مشهد
دستیار مهندسی
شرکت اکسون سازان
کارشناسی ارشد دانشگاه بین المللی امام رضا
تحصیلات
دانشگاه بین المللی امام رضا
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر هوش مصنوعی
مدارک و گواهی‌نامه ها
مدرک مقدماتی حسابداری
فنی وحرفه ای
تجارب کاری
۱۳۹۸ - ۱۳۹۸
دستیار مهندسی
شرکت اکسون سازان
۱۳۹۶ - ۱۳۹۸
اداری
بیمارستان امام رضا
۱۳۹۶ - ۱۳۹۶
کارشناس فروش
بازرگانی-
۱۳۹۱ - ۱۳۹۱
واحد اداری
تامین اجتماعی
۱۳۸۵ - ۱۳۸۵
واحد رایانه
شهرداری
مهارت ها
| ۲۵نفر
امیر شجاعی مقدمغلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتی
| ۲۵نفر
امیر شجاعی مقدمغلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتی
| ۲۴نفر
غلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیمحمدرضا بازخانه
| ۲۳نفر
غلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیمحمدرضا بازخانه
| ۲۳نفر
غلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتیمحمدرضا بازخانه
| ۲۳نفر
غلامرضا کفاشامیر شجاعی مقدمسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتی
| ۲۱نفر
امیر شجاعی مقدمغلامرضا کفاشسید محمد سروریسید اسماعیل مهین نژادبهمن طاعتی
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات