سجاد جندقی

سجاد جندقی

کارشناس فروش مصالح ساختمانی

۰ارتباط ۴مهارت
گلستان | گرگان
مدیر فروش
بازرگانی سجاد
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی میرداماد
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
تجارب کاری
۱۳۸۰ - ۱۳۹۵
مدیر فروش
بازرگانی سجاد