سیدعلی موسویراد

سیدعلی موسویراد

کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت

۱۰ارتباط ۱مهارت
یزد | یزد
کارشناسی ارشد دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
تحصیلات
دانشگاه علم و هنر(جهاد دانشگاهی یزد سابق)
۱۳۹۵ - ۱۳۹۷
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
دانشگاه آزاد اسلامی یزد
۱۳۸۹ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی برق قدرت
مهارت ها
| ۱نفر
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات