میثم زارع

میثم زارع

کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | زرقان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی زرقان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی مهندسی کامپیوتر تکنولوژی نرم افزار
توضیحات