سونیا علی بالازاده

سونیا علی بالازاده

کارشناسی حقوق

۸ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۸۷ اکنون
کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT شبکه های کامپیوتری
توضیحات