محمد فلاح

محمد فلاح

کارشناسی ارشد حسابداری

۸ارتباط ۳مهارت
مازندران | ساری
حسابدار
اوین
کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی روزبهان
۱۳۹۳ - ۱۳۹۵
کارشناسی ارشد حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
حسابدار
اوین
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات