افشین بهادری

افشین بهادری

کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز ساوه
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات