محمد جواد خسروانی

محمد جواد خسروانی

حسابرس

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
حسابرس ارشد
شرکت حسابرسی
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد MBA مدیریت اجرایی
تجارب کاری
۱۳۸۹ اکنون
حسابرس ارشد
شرکت حسابرسی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات