جواد عظیمی

جواد عظیمی

کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
خراسان رضوی | مشهد
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
۱۳۹۰ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی
توضیحات