علی اصغر تقی زاده

علی اصغر تقی زاده

کارشناسی عمران

۰ارتباط ۳مهارت
همدان | همدان
مهندس اجرا
تابان شهر
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی همدان
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی جهاد دانشگاهی همدان
۱۳۹۵ اکنون
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
مهندس اجرا
تابان شهر
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
تکنسین دفتر فنی
تابان شهر
۱۳۸۵ - ۱۳۹۲
تکنسین اجراء
تابان شهر
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات