راحله رضائی

راحله رضائی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۱مهارت
سمنان | سمنان
منشی اداری
دفتر وکالت سرکار خانم مداح
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی مهدی شهر
۱۳۹۲ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
دیپلم نقاشی
هنرستان هنرهای زیبا
تجارب کاری
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
منشی اداری
دفتر وکالت سرکار خانم مداح
بنده صرفا تجارب کاری مرتبت با رشته ام را اعلام نموده ام
مهارت ها
توضیحات