اعظم عبدی

اعظم عبدی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز همدان
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز همدان
۱۳۸۷ - ۱۳۹۱
توضیحات