حسن ازمشا

حسن ازمشا

کاردانی حسابداری مالی

۰ارتباط ۱مهارت
البرز | کرج
حسابداری کارآموز
سرمایگان
کاردانی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی راهبرد شمال
۱۳۸۳ - ۱۳۸۶
تجارب کاری
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
حسابداری کارآموز
سرمایگان
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات