اکرم مرادی

اکرم مرادی

کارشناسی مهندسی کامپیوتر

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابرار
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی ابرار
۱۳۹۱ - ۱۳۹۳
کارشناسی مهندسی کامپیوتر
توضیحات