سید احمد گنجی

سید احمد گنجی

دکترا مدیریت ورزشی

۰ارتباط ۰مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
دکترا دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
۱۳۹۵ اکنون
دکترا مدیریت ورزشی
توضیحات