مصطفی قربانی

مصطفی قربانی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

۶۸ارتباط ۰مهارت
همدان | بهار
کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان
تحصیلات
دانشگاه سیستان و بلوچستان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
دانشگاه بوعلی سینا
۱۳۸۳ - ۱۳۸۷
کارشناسی علوم تربیتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات