مهدی مولایی

مهدی مولایی

مربی ساندا

۱ارتباط ۲مهارت
کرمانشاه | کرمانشاه
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۱ - ۱۳۹۲
کاردانی مهندسی کامپیوتر نرم افزار
دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مدیریت بازرگانی
مهارت ها
زبان ها
کردی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات