مینا زندی

مینا زندی

کارشناسی روانشناسی عمومی

۰ارتباط ۰مهارت
سمنان | گرمسار
کارشناسی دانشگاه اراک
تحصیلات
دانشگاه اراک
۱۳۹۱ - ۱۳۹۴
کارشناسی روانشناسی عمومی
توضیحات