محسن آرین

محسن آرین

کارشناسی مهندسی عمران عمران

۰ارتباط ۱مهارت
خوزستان | اهواز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۸۷ - ۱۳۹۲
کارشناسی ارشد مهندسی عمران عمران
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات