مسعود بازرگان

مسعود بازرگان

کاردانی معماری

۰ارتباط ۰مهارت
فارس | جهرم
کاردانی دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی جهرم
۱۳۹۲ - ۱۳۹۵
کاردانی علوم اجتماعی
توضیحات