بانو محمدی

بانو محمدی

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

۲ارتباط ۱مهارت
سیستان و بلوچستان | سراوان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی زبان و ادبیات فارسی
مهارت ها
| ۰نفر
دوره های آموزشی
امدادگری
درجه کارشناسی زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه آزاد اسلامی سراوان
توضیحات