بهنام بدلی اجیرلو

بهنام بدلی اجیرلو

کارشناسی برق الکترونیک

۰ارتباط ۰مهارت
اردبیل | پارس آباد
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آباد مغان
۱۳۸۸ - ۱۳۹۱
کارشناسی مهندسی برق الکترونیک
توضیحات