علی آقامحمدی

علی آقامحمدی

کارشناسی حسابداری بازرگانی

۰ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
حسابدار
حسنا استون
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی شهر ری
۱۳۹۲ اکنون
مدارک و گواهی‌نامه ها
گواهینامه رانندگی جمهوری اسلامی ایران
محسن
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
حسابدار
حسنا استون
مهارت ها
| ۰نفر
توضیحات