دانیال صحنه

دانیال صحنه

۰ارتباط ۰مهارت
گلستان | آق قلا
زبان ها
ترکمنی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات