فاطمه حاتمی

فاطمه حاتمی

کارشناسی حقوق

۰ارتباط ۰مهارت
خوزستان | آبادان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی آبادان و خرمشهر
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات