ناهید اکبری

ناهید اکبری

کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی کرج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی کرج
۱۳۶۸ - ۱۳۷۲
کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی
توضیحات