سلیمان تباشیر

سلیمان تباشیر

۰ارتباط ۱مهارت
کهگیلویه و بویراحمد | یاسوج
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی نجف آباد
۱۳۹۴ - ۱۳۹۶
کارشناسی مهندسی تکنولوژی معماری
مهارت ها
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات