رضا فدایی

رضا فدایی

Wellhead and material engineer

۰ارتباط ۰مهارت
تهران | تهران
کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
تحصیلات
دانشگاه صنعتی امیرکبیر
۱۳۷۸ - ۱۳۸۳
کارشناسی مهندسی مواد صنعتی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات