نوذر رسولی

نوذر رسولی

کارشناسی مدیریت دولتی

۰ارتباط ۱مهارت
فارس | مرودشت
کارشناسی دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
تحصیلات
دانشگاه پیام نور واحد مرودشت
۱۳۸۸ - ۱۳۹۳
کارشناسی مدیریت دولتی
مهارت ها
| ۰نفر
زبان ها
انگلیسی | متوسط
توانایی خواندن و نوشتن کلمات ساده
توضیحات