پریسا یاوری

پریسا یاوری

کارشناسی حسابداری

۰ارتباط ۱مهارت
اصفهان | اصفهان
حسابدار
varenbo
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز شهرضا
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حسابداری
تجارب کاری
۱۳۹۵ اکنون
حسابدار
varenbo
مهارت ها
توضیحات