سید حسین قاسمی

سید حسین قاسمی

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
مازندران | آمل
کارشناسی ارشد دانشگاه شمال
تحصیلات
دانشگاه شمال
۱۳۹۴ اکنون
کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
توضیحات