علی رشنوادی

علی رشنوادی

کارشناسی مهندسی صنایع

۰ارتباط ۰مهارت
ایلام | ایلام
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی ایلام
۱۳۸۰ - ۱۳۸۴
کارشناسی مهندسی صنایع
توضیحات