رسول قاسمی

رسول قاسمی

کارشناسی حقوق

۷ارتباط ۰مهارت
اردبیل | اردبیل
کارشناسی دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
تحصیلات
دانشگاه پیام نور مرکز اردبیل
۱۳۹۰ - ۱۳۹۴
کارشناسی حقوق
دانشجوی ارشدمرکزتهران جزاوجرم شناسی
توضیحات