شادی میرداودی

شادی میرداودی

مهندسی عمران- مهندسی ومشاوره افزودنی بتن و محصولات مرتبط

۹۵ارتباط ۳مهارت
تهران | تهران
مهندس و مشاور افزودنی و سایر محصولات مرتبط به بتن
فارس ایران- FOSROC
کارشناسی موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه
تحصیلات
موسسه آموزش عالی غیر انتفاعی آل طه
۱۳۹۱ - ۱۳۹۵
کارشناسی مهندسی عمران
مدارک و گواهی‌نامه ها
رتبه نخست سیزدهمین دوره مسابقات ملی بتن ایران- گرایش تیر سبک خمشی
۱۳۹۴
رتبه نخست سیزدهمین دوره مسابقات ملی بتن ایران- گرایش تیر سبک خمشی
انجمن بتن ایران
تجارب کاری
۱۳۹۶ اکنون
مهندس و مشاور افزودنی و سایر محصولات مرتبط به بتن
فارس ایران- FOSROC
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
دفتر فنی
بام
۱۳۹۵ - ۱۳۹۵
آزمایشگاه بتن
مرکز مطالعات شهرداری تهران
مهارت ها
| ۷۲نفر
نبی اله گودرزیحسین جغراتیانبهمن طاعتیناصیح رحیمانعلی احمدی
| ۷۲نفر
نبی اله گودرزیحسین جغراتیانبهمن طاعتیناصیح رحیمانعلی احمدی
| ۷۱نفر
نبی اله گودرزیحسین جغراتیانبهمن طاعتیناصیح رحیمانعلی احمدی
زبان ها
انگلیسی | حرفه‌ای
توانایی خواندن متون، نوشتن نامه و درک و بیان جملات
توضیحات
-عضویت در انجمن بتن ایران
- عضویت در انجمن پژوهشگران و نخبگان