سمانه ترابی

سمانه ترابی

کارشناسی ارشد صنایع غذایی

۰ارتباط ۰مهارت
البرز | کرج
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سواد کوه
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد صنایع غذایی
توضیحات