رسا طیبی

رسا طیبی

کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی

۲۳ارتباط ۱مهارت
تهران | تهران
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب
۱۳۹۲ - ۱۳۹۴
کارشناسی ارشد مهندسی عمران آب و سازه‌های هیدرولیکی
مهارت ها
| ۱۲نفر
بیتا بندرینوشین بهرامیFarzaneh Bazziمهسا ابوالفضلی
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات