بهرام امیدی

بهرام امیدی

کارشناسی عمران عمران

۰ارتباط ۰مهارت
همدان | همدان
کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۸۵ - ۱۳۸۸
کارشناسی مهندسی عمران عمران
زبان ها
انگلیسی | پیشرفته
توانایی خواندن و نوشتن جملات و درک بیان ساده
توضیحات