کاوه هاشمی

کاوه هاشمی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

۰ارتباط ۰مهارت
کردستان | سقز
کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
تحصیلات
دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
۱۳۹۵ اکنون
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
زبان ها
انگلیسی | مبتدی
توانایی خواندن متون ابتدایی
توضیحات